Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovia, ako spoločnosť ADIEL s.r.o., IČO: 013 88 665, so sídlom V Cibulkách 359/52, Košíře, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 205713, (ďalej len „ADIEL“) používa a chráni všetky informácie, ktoré sú spoločnosti ADIEL odovzdávané používaním webových stránok www. adiel.sk (ďalej len „Webové stránky“). ADIEL sa zaväzuje zaistiť bezpečie Vašich osobných údajov. Pokiaľ by sme Vás požiadali o poskytnutie určitej informácie, podľa ktorej môžete byť pri používaní týchto webových stránok identifikovaní, uisťujeme Vás, že táto informácia bude použitá len v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady o OÚ“). ADIEL môže tieto zásady čas od času zmeniť aktualizáciou týchto stránok. Občas by ste tieto zásady o OÚ mali skontrolovať, aby ste sa uistili, že Vám prípadné zmeny vhovujú- Tieto Zásady o OÚ sú platné od 20. 3. 2018.

Správcom údajov je spoločnosť ADIEL s.r.o.

Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje (ďalej len „OÚ“), nám dávate svoj súhlas so spracovaním a správou OÚ, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie. Všetky Vaše OÚ, ktoré od Vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaniu osobných údajov (ďalej len „Zákon“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46/ES, (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, po anglicky General Data Protection Regulation; ďalej len „GDPR“), so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a ďalej podľa príslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“).

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už sami o sebe, alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo môžeme mať k dispozícii.

ČO ZHROMAŽĎUJEME

Môžeme o Vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

 1. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na Webových stránkach.
 2. Pokiaľ nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o tejto korešpondencii.
 3. Podrobné informácie o Vašich návštevách Webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

Pokiaľ nesúhlasíte s tým, aby Vaše OÚ boli používané v súlade s týmito Zásadami o OÚ, prosíme, neoznamujte nám svoje OÚ prostredníctvom Webových stránok.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať:

 1. Meno/Priezvisko
 2. Adresa trvalého bydliska, mesto, PSČ/korešpondenčná adresa
 3. Emailová adresa
 4. Mobilné telefónne číslo, popr. pracovné telefónne číslo
 5. Prihlasovacie údaje Vášho užívateľského účtu
 6. Spôsob úhrady, príp. bankové spojenie
 7. Ďalšie informácie týkajúce sa Vašej identifikácie
 8. Informácie poskytnuté v akomkoľvek poli „voľný text“ na Webových stránkach (tj. prázdne miesta, kam môžete ľubovoľne vkladať komentáre)

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a môže byť aktualizovaný.

KDE UKLADÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše OÚ, ktoré sme získali prostredníctvom Webových stránok, sú smerované do jedného alebo viacerých IT systémov. Tu sú uložené a použité za účelom (napr.) spracovania Vášho požiadavku na informáciu tak, aby ste na Váš dotaz obdržali riadnu odpoveď a informácie o našich produktoch, za účelom uzatvorenia zmluvy (prijatie a vybavenie Vašej objednávky produktov).

Vaše OÚ môžu byť uchovávané na našich zabezpečených serveroch v našich IT systémoch v Českej republike.

Vezmite prosím na vedomie, že Vami poskytnuté OÚ budú systematicky spravované automatickým spôsobom za použitia automatických a všetkých ďalších nástrojov informačného systému.

K ČOMU NÁM SLÚŽIA ZÍSKANÉ INFORMÁCIE

 1. Zaistenie čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našich Webových stránok pre Vás
 2. Zaistenie plnenia zmluvy
 3. Interné vedenie záznamov
 4. Poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vášho požiadavku alebo poskytnutie takých informácií a služieb, u ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov použitím emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli
 5. Občasný kontakt s Vami za účelom prieskumu trhu
 6. Zasielanie priameho marketingu elektronickou cestou (emailom alebo SMS) o produktoch a službách
 7. Oznámenie o zmenách našich služieb

ČO NÁS OPRAVŇUJE KU SPRACOVANIU VAŠICH OÚ

Dôvody, prečo Vaše OÚ môžeme spracovávať, sú:

 1. Plnenie zmluvy alebo prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 2. Náš oprávnený záujem – prispôsobenie ponuky Vašim potrebám (newsletter zákazníkom) alebo prípadné podniknutie krokov pri výkone alebo obhajobe našich právnych nárokov
 3. Naša povinnosť – zo zákona, napr. uchovávanie daňových dokladov
 4. Váš súhlas – niektoré prípady spracovania OÚ vyžadujú Váš súhlas, ten máte ale kedykoľvek právo odvolať. Aj tak ale nebudeme povinní zmazať všetky Vaše OÚ, môžeme si nechať tie, u ktorých to umožňuje náš oprávnený záujem alebo zákon. Súčasne platí, že pokiaľ súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania OÚ pred jeho odvolaním.

PRIAMY MARKETING

U každého súboru Vašich OÚ na Webových stránkach si vzájomne vyjasníme, či Vaše dáta môžu byť použité pre účely priameho marketingu. Zároveň Vás požiadame o súhlas k jeho odberu, pokiaľ nie ste našimi zákazníkmi, alebo Vám umožníme sa z jeho odberu odhlásiť.

Budeme Vás kontaktovať elektronickou cestou (e-mailom) alebo telefonicky ohľadom informácií, ktoré ste si vyžiadali a ohľadom informácií s podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašej požiadavke alebo bol predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu u nás. Pokiaľ si neprajete, aby sme týmto spôsobom použili Vaše údaje, môžete na formulári, ktorým zbierame Vaše OÚ, príslušné políčko nezaškrtnúť.

Zakaždým, keď budete vyzvaní k vyplneniu formulára na webových stránkach, ak nesúhlasíte, príslušné políčko nazaškrtávajte. V priamom marketingu by sme Vám elektronickou cestou (e-mailom alebo telefónom) ukázali jednoduchý spôsob, ako príslušným spôsobom ďalší priamy marketing odmietnuť.

DOBA SPRAVOVANIA ÚDAJOV

Pokiaľ spolu uzatvárame zmluvu, uchovávame Vaše OÚ po dlhšiu dobu než iba počas trvanie našej spolupráce do doby dodania zbožia, a to napr. z dôvodu odstúpenia od zmluvy, reklamácií, uplatňovania nárokov na náhradu škody apod.

Podľa právnych predpisov, ktoré upravujú účtovníctvo, sme povinní uchovávať daňové doklady počas 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa dané plnenie uskutočnilo. Preto nemôžeme Vaše OÚ zmazať hneď po skončení našej spolupráce. Môžete si ale byť istí, že ich spracovávame vždy len po nevyhnutnú dobu a v primeranom rozsahu.

Doba uchovávania vašich konkrétnych OÚ je potom určená nasledovne:

 1. Počas trvania zmluvy medzi nami
 2. Počas nevyhnutne nutný k ochrane našich práv a počas nevyhnutne nutný k určeniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov (až 4 roky)
 3. Počas trvania našich prípadných ďalších oprávnených záujmov (až 4 roky)
 4. Po dobu určenú právnymi predpismi (až 10 rokov)

BEZPEČNOSŤ

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich dát. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré na Webových stránkach zhromažďujeme. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch a/alebo na zabezpečených serveroch prevádzkovateľov Webových stránok.

POSKYTOVANIE VAŠICH DÁT

Vaše OÚ môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, spoločnostiam pre výskum trhu, poskytovatelia IT hostingu a údržby, spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť spracovateľa OÚ, s ktorými máme uzavretú odpovedajúcu SPRACOVATEĽSKÚ zmluvu. Vaše OÚ môžeme tiež poskytnúť stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas k poskytnutiu týchto Vašich údajov.

Môžeme tiež poskytnúť Vaše OÚ tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo oznámiť Vaše OÚ za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov náležia v súvislosti so spracovaním Vašich OÚ, a to konkrétne o:

 • Právu prístupu ku svojim OÚ
 • Právu na opravu OÚ
 • Právu na výmaz (tzv. „právom byť zabudnutý“)
 • Právu na obmedzenie spracovania svojich OÚ
 • Právu vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu Vašich OÚ z dôvodu týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka
 • Právu na prenositeľnosť OÚ
 • Právu svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • Právu podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov u Úradu na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, uoou.cz

Pokiaľ sa domnievate alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie osoby vykonávame spracovanie Vašich OÚ, ktoré je v rozporu s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozporu s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše OÚ nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete nás požiadať o doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich OÚ. Súhlas môžete odvolať písomne na Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, telefonicky na +420 730 107 558 alebo emailom naobchod@adiel.sk

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Pokiaľ však taký odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri navštívení takých stránok, a na také stránky sa nevzťahujú tieto Zásady o OÚ. Mali by ste byť opatrní a nájsť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre dané webové stránky.

POUŽÍVAJÚ WEBOVÉ STRÁNKY SÚBORY COOKIES A ČO TIETO SÚBORY PREDSTAVUJÚ?

Máme možnosť zhromažďovať informácie o súboroch cookies na koncovom zariadeniu užívateľa a ďalších podobných technológiách, ako sú miestne úložisko dát prehliadača alebo nápoveda.

Cookie je malý textový súbor, ktorý prehliadač ukladá na koncové zaradenie užívateľa. Súbory Cookies často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám dovoľuje určovať a počítať prehliadače, ktoré navštevujú naše stránky. Cookies nám tiež umožňujú zbierať informácie o tom, ako a kedy sú používané služby: napríklad z ktorej stránky sa užívateľ na naše služby dostal, kedy a čo užívateľ webu na našich Webových stránkach prezerá, ktorý prehliadač používa, aké je rozlíšenie obrazovky, aký je operačný systém, aká je adresa IP terminálu užívateľa a sériové číslo. Cookies tiež užívateľovi poskytujú možnosť nevkladať zakaždým užívateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Cookies sa sami v sieti nepohybujú, len sú terminálu užívateľa priradené webovou stránkou, ktorú si užívateľ načíta. Súbory cookie môže neskôr čítať a používať iba server, ktorý tieto súbory zaslal. Cookies a podobné technológie nepoškodzujú terminál užívateľa alebo jeho súbory, ani nemôžu byť použité na spustenie programov alebo šírenie vírusu.

Užívatelia nemôžu byť len s pomocou cookies alebo ďalších technológií identifikovaní a naše Webové stránky nemôžu poznať napr. e-mailovú adresu užívateľa, pokiaľ nám ju sám neposkytol. Vzhľadom na právne predpisy na ochranu súkromia a zásad ochrany osobných dát u každej služby môžu byť informácie obdržané zo súborov cookie a iných podobných technológií spojené s prípadnými ďalšími informáciami získanými od užívateľa iným spôsobom.

Prečo sa súbory cookies používajú?

Cookies a podobné technológie sa používajú pre analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby sme mohli našim užívateľom poskytovať lepšie služby. Cookies a podobné technológie používanie tiež na zisťovanie počtu návštevníkov a v systematickom monitorovaní pre meranie efektivity reklamy. Napr. u marketingových e-mailov a letákov môžeme zistiť, ktoré správy boli otvorené a na ich základe sledovať napr. posun z internetového obchodu. Ku zlepšeniu využiteľnosti našich Webových stránok robíme krátkodobé štúdie, v ktorých môžeme ukladať dáta pohybov myši užívateľa a návštevy špecifických stránok. Používanie týchto analytických cookies je našim oprávneným záujmom. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa Vám páči a zlepšovať tak naše služby.

Webové stránky môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje cookies užívať, a my teda nebudeme môcť zbierať údaje o Vašom chovaní na Webových stránkach. Tento režim si môžete nastaviť v rámci Vášho internetového prehliadača, alebo môžete proti takému zberu na základe nášho oprávneného záujmu vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu obchod@adiel.sk. My potom námietku bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od obdržania, vyhodnotíme.

Potrebujete poradiť?

Pokiaľ sa chcete na niečo spýtať alebo nám čokoľvek oznámiť, potom nás prosím kontaktujte na našej zákazníckej linke +420730 107 558 alebo zašlite dotaz na adresu:obchod@adiel.sk. Radi Vám poradíme a Vaše dotazy zodpovieme najneskôr do 2. pracovného dňa.